Nadzór sądu nad zarządcą

Działania sądu dotyczące przymusowo ustalonego przez niego zarządcy nie kończą się wraz z momentem jego wyznaczenia. Osoba pełniąca taką funkcję podlega regularnemu nadzorowi, który jednak wykonywany jest bez pośrednictwa komornika. Nadzór ten polega głównie na obowiązku przedstawiania sądowi regularnych sprawozdań ze swoich działań.

Częstotliwość ich oddawania zależy wyłącznie od sądu, jednak nie może być ona rzadsza niż raz do roku. W ramach nadzoru zarządca musi przedkładać sprawozdania dwojakiego rodzaju. Pierwsze z nich dotyczy wszelkich czynności, które zarządca musi podejmować w ramach zarządzania nieruchomością.

porady dotyczące odbioru mieszkania odbiór mieszkania porady poznań porady jak odebrać mieszkanie

Natomiast drugie sprawozdanie dotyczy wyłącznie finansów, czyli dokumentuje wszystkie dochody i wydatki nieruchomości. Weryfikacja przedłożonych sądowi dokumentów odbywa się zarówno przy udziale zainteresowanych stron (np. właściciela), jak i zarządcy.

Sąd ma obowiązek wysłuchać wszystkich uczestników, jednak w razie niekorzystnej dla nich decyzji, mogą oni odwołać się od postanowienia, tylko gdy okoliczności sprawy ulegną zmianie.